×

منوی اصلی

false
true

◻️ چهارشنبه ۲۴ مهر ساعت ۱۸ ◻️ رشت. پل بوسار. تماشاخانه استاد اکبررادی 🔶 تهیه بلیط: ...

◻️ سه شنبه ۲۳ مهر ساعت ۱۸ تا۲۲ ◻️ رشت. خیابان امام خمینی. جنب آزمایشگاه دکتر فدایی. کافه نگارخانه شمس ◻️ ورودی: ...

◻️ ۲۲ الی ۲۵ مهر ساعت ۲۰ ◻️ رشت.خیابان سعدی.استادسرا.کوچه نشاط. کارگاه نمایش پروین 🔶 تهیه بلیط: ...

false